Fried Mozzarella

10

Mozzarella, Herbed Panko, Red Sauce